Управління агропромислового розвитку Миколаївської райдержадміністрації

0

Управління агропромислового розвитку

Миколаївської райдержадміністрації

Юридична адреса : 81600  м.Миколаїв  вул. В.Великого ,6

Керівник управління АПР  – Кузьм’як Ігор  Євгенович

Контактні телефони –   (241) 51-342

 

Структурні  підрозділи   управління
Відділ економічного аналізу, розвитку сільської місцевості, врегулювання відносин власності та ревізійної роботи
Відділ фінансово-кредитного, організаційно-кадрового та інформаційного забезпечення
Відділ організації виробництва, переробки с/г продукції, інженерно-технічного забезпечення

 

Управління агропромислового розвитку  районної державної адміністрації  є структурним підрозділом, підзвітним та підконтрольним голові районної державної адміністрації, Головному управлінню агропромислового розвитку обласної держадміністрації і Мінагрополітики .

Основними завданнями управління є :

–   участь у реалізації державної аграрної і соціальної політики на селі, проведення аналізу тенденцій і прогнозування процесу розвитку  галузей агропромислового виробництва і сільських територій;

–   створення належних умов для організації виробництва і збуту сільськогосподарської продукції та продовольства, сприяння розвитку ринкової   інфраструктури, а  також проведення моніторингу  агропродовольчого ринку;

–  участь в межах своїх повноважень  у здійсненні заходів з питань збереження, відтворення  та раціонального використання земельних , водних та інших  природних ресурсів, охорони праці і техніки безпеки

Управління відповідно до покладених на нього завдань:

–    аналізує стан розвитку галузей агропромислового виробництва та готує пропозиції до проектів програм економічного і соціального розвитку відповідної сільської території;

–    сприяє формуванню інфраструктури аграрного ринку та адаптації товаровиробників до умов конкретного середовища, розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, малих форм підприємництва у сільській місцевості, в тому числі фермерських і особистих селянських господарств;

–    веде облік та звітує про використання коштів державного бюджету, що надходять до товаровиробників як учасників цільових програм підтримки сільського господарства;

–    сприяє оптимізації територіального розміщення галузей агропромислового виробництва, їх концентрації та спеціалізації;

–    проводить заходи спрямовані на залучення інвестицій, використання сучасних технічних та технологічних досягнень підприємствами аграрного сектору економіки;

–    бере участь у вирішенні питань пов’язаних з врегулюванням земельних і майнових відносин, збереження меліоративних систем, подає пропозиції адміністрації за результатами проведення моніторингу родючості грунтів та агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення;

–    організовує передачу об’єктів соціальної інфраструктури підприємств, установ та організацій галузей агропромислового виробництва у комунальну власність і разом з органами місцевого самоврядування визначає доцільність подальшого утримання та експлуатації таких об’єктів;

–    надає консультаційну допомогу підприємствам, установам та організаціям аграрного сектору з економічних і правових питань, ведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності;

–    сприяє запровадженню інформаційних технологій в діяльність підприємств, установ та організацій, проводить моніторинг агропродовольчих ринків, сприяє розвитку статистики  в галузях агропромислового виробництва;

–    забезпечує перехід підприємств агропромислового виробництва на стандарти якості і безпеки аграрної сировини і продовольства, сприяє вирощуванню екологічно безпечної сільськогосподарської продукції, організацій виробництва продуктів дитячого, дієтичного та профілактичного харчування;

–    сприяє забезпеченню сільськогосподарських товаровиробників сортовим насінням, посадковим матеріалом, племінною худобою, мінеральними добривами і засобами захисту рослин;

–    сприяє освоєнню енергозберігаючих технологій та конкретних систем ведення землеробства, тваринництва і кормо виробництва;

–    забезпечує в межах своїх повноважень розвиток виробництва і використання альтернативних видів палива та нетрадиційних джерел енергії;

–    бере участь у реалізації державної політики у сфері зайнятості, оплати праці, сприяє поліпшенню демографічної ситуації на селі;

–    визначає потребу підприємств, установ та організацій галузей агропромислового виробництва у підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації працівників, а також сприяє працевлаштуванню випускників вищих аграрних навчальних закладів;

–    створює належні умови для формування і розвитку сільськогосподарської дорадчої служби, вносить пропозиції до проекту районного бюджету в частині фінансування соціально спрямованих дорадчих послуг;

–    забезпечує в межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності галузей агропромислового виробництва, цивільного захисту населення і сільських територій;

–    забезпечує дотримання підприємствами, установами та організаціями галузей агропромислового виробництва вимог законодавства з охорони і безпеки праці, пожежної безпеки та безпеки дорожнього руху;

–    виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

Управління очолює керівник , який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної держадміністрації за погодженням із заступником голови обласної держадміністрації та начальником Головного управління агропромислового розвитку обласної держадміністрації.

Керівник має заступника, який за його поданням призначаються на посаду і звільняються з посади головою районної держадміністрації за погодженням з начальником Головного управління агропромислового розвитку обласної держадміністрації.

Керівник управління:

–   здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань;

–   визначає ступінь відповідальності заступника керівника управління, керівників його структурних підрозділів;

–   затверджує структуру управління у межах граничної чисельності та фонду оплати праці, положення про структурні підрозділи і функціональні обов’язки працівників;

–   розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису на утримування управління;

–   контролює стан трудової та виконавської дисципліни в управління;

–   призначає на посаду і звільняє з посади працівників управління.

Поділитися.