Положення про Миколаївський районний сектор ГУ ДСНС України у Львівській області

0

І. Загальні положення

Миколаївський районний сектор ГУ ДСНС України у Львівській області (далі – сектор) с структурним підрозділом апарату Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області (далі – ГУ ДСНС України у Львівській області) і в межах наданих повноважень забезпечує реалізацію на рівні відповідної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту (далі – ЄДС ЦЗ) заходів у сфері цивільною захисту, виконує функції державного нагляду (контролю) за додержанням та виконанням вимог законодавства у сферах пожежної і техногенної безпеки, цивільного захисту, за діяльністю аварійно-рятувальних служб, реагування на надзвичайні ситуації та події.

Сектор підпорядковується начальнику ГУ ДСНС України у Львівській області.

Сектор с органом державного нагляду (контролю) за додержанням і виконанням вимог законодавства у сферах пожежної і техногенної безпеки у Миколаївському районі.

Сектор є організуючим та координуючим підрозділом у сфері цивільного захисту, запобігання та організації реагування на надзвичайні ситуації на рівні відповідної ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ.

Положення про сектор затверджується начальником ГУ ДСНС України Львівській області.

Сектор у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, Указами Президента України та постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міноборони України, ДСНС України, ГУ ДСНС України у Львівській області, виданими в межах повноважень, а також рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, прийнятими в межах повноважень, та цим Положенням.

Сектор під час виконання покладених на нього завдань в установленому порядку взаємодіє з органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями, розташованими на території Миколаївського району, іншими структурними підрозділами ГУ ДСНС України у Львівській області.

Сектор здійснює свою діяльність відповідно до планів роботи, які затверджуються у встановленому порядку начальником ГУ ДСНС України у Львівській області.

Сектор у межах повноважень видає накази організаційно-розпорядчого характеру з питань, що стосуються виконання функцій державного нагляду (контролю) у сферах пожежної та техногенної безпеки, цивільного захисту, за діяльністю аварійно-рятувальних служб на території Миколаївського району.

Внутрішній розпорядок, відносини в секторі визначаються керівними документами ДСНС України та ГУ ДСНС України у Львівській області.

Діловодство в секторі організовується відповідно до Інструкції з діловодства в ГУ ДСНС України у Львівській області.

Посадовим особам сектору видаються службові посвідчення встановленого зразка.

Сектор має бланк.

Сектор мас власну печатку із зображенням Малого Державного герба України.

2. Основними завданнями сектору є:

– забезпечення реалізації, у межах повноважень, на рівні відповідної ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ заходів у сфері цивільного захисту;

– здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням та виконанням вимог законодавства у сферах пожежної та техногенної безпеки на території Миколаївського району та обласного підпорядкування м. Новий Розділ;

– здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням та виконанням вимог законодавства у сфері цивільного захисту за діяльністю аварійно- рятувальної служби на території Миколаївського району;

– організація негайного реагування на надзвичайні ситуації та події, ліквідація їх наслідків, гасіння пожеж, проведення пошуково-рятувальних робіт, а також виконання невідкладних робіт при загрозі або виникненні таких ситуацій;

– підготовка та внесення місцевому органу виконавчої влади (органу місцевого самоврядування) пропозицій щодо забезпечення сил цивільного захисту, фінансування заходів з попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

– оперативне управління силами і засобами ДСНС України в межах Миколаївського району, у тому числі під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, подій та гасіння пожеж;

– інформаційно-аналітичне забезпечення керівництва місцевого органу виконавчої влади (органу місцевого самоврядування) з питань аналізу та прогнозування ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій на об’єктах і територіях, а також заходів з попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій.

3. Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

– здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням і виконанням вимог законодавства у сферах пожежної та техногенної безпеки та цивільного захисту місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, іншими суб’єктами господарювання незалежно від форм власності, а також громадянами України, іноземцями і особами без громадянства; здійснює у межах повноважень державний нагляд (контроль) за діяльністю аварійно-рятувальних і диспетчерських служб, станом їх готовності до реагування на аварії і надзвичайні ситуації, вносить ГУ ДСНС України у Львівській області пропозиції щодо зупинення діяльності неатестованих аварійно-рятувальних служб;

– здійснює оперативне управління ДПРЧ -19 ГУ ДСНС України у Львівській області;

– готує та надає пропозиції керівництву місцевого органу виконавчої влади (органу місцевого самоврядування) щодо планування заходів цивільного захисту на рівні відповідної ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ у повсякденній діяльності та у разі виникнення стихійного лиха, аварій і катастроф;

– вносить пропозиції місцевому органу виконавчої влади (органу місцевого самоврядування) стосовно організації та здійснення заходів щодо інженерного, радіаційного, хімічного захисту населення та територій, організації за видами забезпечення евакуаційних заходів, укриття населення в захисних спорудах цивільного захисту та в межах повноважень бере участь у реалізації зазначених заходів;

– виконує дозвільно-реєстраційні функції та бере участь у роботі дозвільних центрів щодо видачі дозволів на початок роботи новостворених підприємств, впровадження нових технологій, передачу для виробництва зразків нових пожежонебезпечних машин, механізмів, устаткування та продукції, оренду будь-яких приміщень, а також реєструє декларації відповідності об’єкта вимогам законодавства з питань пожежної та техногенної безпеки, якщо він не належить до категорії вибухопожежонебезпечних об’єктів або об’єктів із масовим перебуванням людей;

– бере участь у межах компетенції у розгляді проектів будівництва об’єктів містобудування та інших об’єктів, інвестиційних програм на відповідність вимогам законодавства, державних будівельних норм і правил з питань пожежної і техногенної безпеки;

– здійснює відповідно до чинного законодавства контроль за наявністю ліцензій у суб’єктів господарювання, які виконують роботи та надають послуги протипожежного призначення;

– веде у встановленому порядку облік робіт протипожежного призначення, які виконувалися ліцензіатами на території Миколаївського району та обласного підпорядкування м. Новий Розділ;

– бере участь у роботі комісій з проведення планових (позапланових) перевірок суб’єктів господарювання, які виконують роботи та надають послуги протипожежного призначення;

– здійснює у межах, визначених законодавством, контроль за впровадженням під час проведення монтажу систем пожежної автоматики обладнання, яке має сертифікат відповідності системи УкрСЕПРО;

– здійснює у порядку, встановленому законодавством, контроль за додержанням та виконанням протипожежних вимог, передбачених стандартами, нормами й правилами, під час проектування, будівництва, реконструкції, розширення і технічного переоснащення та капітального ремонту підприємств, будинків, споруд і інших підконтрольних об’єктів; проводить у межах компетенції перевірки дотримання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної безпеки, організації виконання заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на підприємствах, в установах, організаціях, що входять до складу залізничного, автомобільного, авіаційного, морського та річкового транспорту, на базах, складах, арсеналах зберігання та у місцях виробництва, утилізації ракетно- артилерійського озброєння, компонентів рідкого ракетного палива; перевіряє стан планування заходів щодо проведення часткової або загальної евакуації населення на території Миколаївського району на випадок виникнення надзвичайних ситуацій, забезпечення життєдіяльності евакуйованого населення та готовність евакуаційних органів до їх виконання;

– бере участь у розробленні організаційних і науково-технічних заходів у сфері державного нагляду (контролю) з питань цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки і діяльності аварійно-рятувальних служб, інших формувань;

– здійснює контроль застосування сертифікованої продукції протипожежного призначення для захисту об‘єктів від пожеж; здійснює контроль за станом захисних споруд цивільного захисту; перевіряє наявність і утримання в готовності локальних систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій на об’єктах, які підлягають обладнанню системами раннього виявлення надзвичайних ситуацій; перевіряє наявність і готовність до використання у надзвичайних ситуаціях промислових засобів захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин, засобів колективного та індивідуального захисту населення, майна цивільного захисту, стан їх утримання та ведення обліку; здійснює контроль за організацією навчання і перевірки знань посадових осіб підприємств, установ та організацій з питань пожежної безпеки, а також проходженням підготовки працівників та службовців з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях; здійснює контроль за накопиченням та збереженням матеріальних ресурсів, призначених для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності;

– складає акти перевірок, видає приписи, розпорядження про усунення порушень вимог законодавства у сферах пожежної та техногенної безпеки, цивільного захисту, у межах компетенції виносить постанови про застосування спеціальних запобіжних заходів;

– здійснює в установленому порядку контроль за станом готовності відомчої, місцевої добровільної пожежної охорони, надає їм організаційно-методичну допомогу;

– здійснює ведення державного статистичного обліку пожеж та їх наслідків; вносить ГУ ДСНС України у Львівській області пропозиції щодо підвищення ефективності захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, удосконалення заходів цивільного захисту на території Миколаївського району, в місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності; надає в установленому порядку інформацію спеціально уповноваженим органам щодо юридичних та фізичних осіб, у власності (користуванні) яких є потенційно небезпечні об’єкти та об’єкти підвищеної небезпеки, аварійно- рятувальних служб та формувань, винних у порушенні законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної безпеки, для притягнення їх до відповідальності згідно із законодавством;

– здійснює контроль за наявністю на об’єктах підвищеної небезпеки декларацій безпеки та результатів їх ідентифікації;

– здійснює контроль за наявністю на потенційно небезпечних об’єктах результатів їх ідентифікації та паспортів потенційно небезпечних об’єктів;

– визначає категорію добровільної пожежної дружини (команди) та подає інформацію з цих питань до ГУ ДСНС України у Львівській області; здійснює контроль виконання органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади у сфері реагування на надзвичайні ситуації;

– здійснює контроль функціонування місцевих і локальних (об’єктових) систем оповіщення населення про виникнення або загрозу виникнення надзвичайних ситуацій;

– контролює виконання правил охорони життя людей на водних об’єктах; здійснює контроль за наявністю або відсутністю на виробництвах, що застосовують небезпечні речовини, паспортів (формулярів) на обладнання, устаткування та апаратуру або системи із забезпечення їх безперебійної (безаварійної) роботи;

– контролює наявність плану локалізації і ліквідації аварійних ситуацій та аварій на потенційно небезпечних об’єктах і об’єктах підвищеної небезпеки, а також розроблених відповідно до нього спеціальних заходів протиаварійного захисту;

– контролює стан готовності до використання за призначенням аварійно- рятувальної техніки та обладнання, що призначені для забезпечення безпеки об’єкта, локалізації та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; контролює в межах компетенції стан виконання місцевими органами виконавчої влади заходів техногенної безпеки під час транспортування небезпечних речовин трубопровідним транспортом та перевезення їх транспортними засобами (залізничним, автомобільним, річковим); здійснює контроль і нагляд за використанням і призначенням пожежної техніки і засобів пожежогасіння;

– здійснює контроль за організацією та станом навчання працюючого персоналу на підприємствах, в установах та організаціях до дій у разі виникнення аварійних ситуацій, аварій та надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;

– контролює виконання підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів і фахівців у сфері цивільного

– захисту в навчально-медодичних установах у сфері цивільного захисту за освітньо-професійними програмами підготовки, перепідготовки та професійними програмами підвищення кваліфікації, функціональними програмами навчання у сфері цивільного захисту;

– здійснює контроль за підготовкою населення до дій у надзвичайних ситуаціях; бере участь у:

– розгляді проектів місцевих програм, що розробляються з метою поліпшення захисту об’єктів і територій на випадок виникнення надзвичайної ситуації; впровадженні в практику передового досвіду, досягнень науки, новітньої техніки, іншої продукції протипожежного призначення;

– роботі у комісії з питань безпечної життєдіяльності населення та комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій; перевірках разом з органами, що здійснюють державний нагляд у відповідній сфері, умов зберігання, знешкодження, утилізації, видалення і захоронення небезпечних речовин та виробів, що містять такі речовини; з’ясуванні причин виникнення надзвичайних ситуацій техногенного походження, невиконання заходів щодо запобігання аваріям, катастрофам та стихійному лиху, оцінці дій органів управління сил щодо організації та проведення ними рятувальних і інших невідкладних робіт; готує та вносить в установленому порядку до ГУ ДСНС України у Львівській області в межах повноважень, пропозиції щодо внесення відповідних змін до чинного законодавства, з метою його вдосконалення; надає відповідно до законодавства адміністративні послуги; організовує у цілодобовому режимі збір, оброблення та передачу інформації щодо загрози або виникнення надзвичайних ситуацій і резонансних подій, та про хід їх ліквідації;

– організовує взаємодію з відповідними органами управління та силами цивільного захисту, суб’єктами господарювання, що залучаються до проведення робіт щодо запобігання виникненню і ліквідації надзвичайних ситуацій (подій), пожеж та їх наслідків;

– бере участь у заходах із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, у вирішенні питань з організації надання допомоги населенню, яке постраждало внаслідок надзвичайних ситуацій, підготовці, в межах повноважень, матеріалів для розгляду цих питань на засіданнях місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;

– забезпечує належну готовність підпорядкованих сил та засобів, які входять до складу зведених загонів для гасіння великих пожеж;

– здійснює облік та нагляд за станом джерел протипожежного водопостачання на об’єктах і населених пунктах обслуговування;

– вносить пропозиції місцевому органу виконавчої влади (органу місцевого самоврядування) щодо створення підрозділів місцевої та добровільної пожежної охорони та парку пристосованої для цілей пожежогасіння техніки, здійснює контроль за їх готовністю до дій за призначенням;

– організовує силами оперативно підпорядкованих пожежно-рятувальних підрозділів охорону від пожеж підприємств, установ, організацій та інших об’єктів на підставі договорів.

– забезпечує, в межах повноважень, проведення піротехнічних робіт в межах Миколаївського району;

– у межах повноважень бере участь у перевірках готовності органів управління, сил цивільного захисту відповідних ланок територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ, підприємств до роботи в умовах надзвичайної ситуації та в особливий період, а також щодо накопичення матеріальних засобів для запобігання та ліквідації їх наслідків;

– бере участь у розробленні проектів місцевих програм з питань цивільного захисту, запобігання та реагування на надзвичайні ситуації, технічного переоснащення сил цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки, інших цільових програм, здійснює в межах повноважень контроль за їх реалізацією;

– бере участь у заходах з підготовки органів та сил цивільного захисту відповідної ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ, у разі необхідності здійснює оцінювання рівня їх готовності до дій за призначенням; забезпечує реалізацію державної політики у сфері радіаційного, хімічного та медико-біологічного захисту, зокрема:

– організує в межах повноважень здійснення заходів з питань радіаційного та хімічного захисту населення у разі виникнення радіаційних аварій та надзвичайних ситуацій, пов’язаних із виливом (викидом) небезпечних хімічних речовин;

– бере участь у плануванні використання існуючих сил і засобів закладів охорони здоров’я, служб, що залучаються до ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій, у тому числі внаслідок терористичних проявів і на особливий період;

– бере участь, у межах своїх повноважень, в організації та координації дій ланок територіальних підсистем ЄДС ЦЗ щодо медичного реагування на надзвичайні ситуації, у тому числі пов’язаних з біологічними чинниками, та ліквідації їх медико-санітарних наслідків;

– сприяє, у межах своїх повноважень, у реалізації місцевими органами виконавчої влади заходів щодо забезпечення населення засобами радіаційного та хімічного захисту;

– реалізовує заходи щодо інженерного захисту населення та територій, впровадження вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту у містобудівній і проектній документації, зокрема:

– бере участь у роботі місцевих архітектурно-містобудівних рад з питань реалізації інженерно-технічних заходів;

– бере участь, за запитами уповноважених органів, у розробленні цих заходів, проведенні їх експертизи та здійсненні контролю за їх реалізацією та впровадженням;

– реалізовує заходи щодо створення, утримання та реконструкції фонду захисних споруд цивільного захисту, а саме:

– спільно з місцевими органами виконавчої влади (органами місцевого самоврядування) організовує планування укриття населення у захисних спорудах;

– спільно з місцевими органами виконавчої влади здійснює ведення обліку захисних споруд;

– розглядає обґрунтовуючи документи, бере участь у роботі комісії та надає пропозиції стосовно виключення з обліку (списання) цих об’єктів; організовує періодичну інвентаризацію фонду захисних споруд і здійснює контроль за її проведенням;

– вносить пропозиції з питань будівництва та реконструкції захисних споруд та їх пристосування для використання у господарських, культурних і побутових потребах;

– бере участь за запитами уповноважених органів у здійсненні заходів щодо контролю за станом утримання фонду захисних споруд та у роботі комісій щодо визначення шляхів стосовно подальшого утримання захисних споруд під час проведення приватизації (корпоратизації) підприємств, а також їх банкрутства (ліквідації);

– бере участь у роботі комісій із прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом захисних споруд;

– організовує заходи з навчання населення за місцем роботи, навчання та проживання діям у надзвичайних ситуаціях та в умовах вчинення терористичного акту;

– організовує координацію та контроль за проведенням навчальних, навчально-практичних заходів з підготовки населення з питань цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки;

– бере участь у семінарах, нарадах, зборах з питань навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, які проводять навчально-методичні центри сфери цивільного захисту;

– бере участь у підготовці керівників з проведення курсового та індивідуального навчання працівників на підприємствах установах і організаціях та осіб з проведення інструктажів і перевірки знань з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях; готує пропозиції для місцевих органів виконавчої влади щодо організації евакуації населення під час загрози та виникнення надзвичайної ситуації державного рівня;

– розглядає технічні умови на впровадження локальних та об’єктових систем оповіщення;

– здійснює перевірки готовності систем оповіщення органів управління сил цивільного захисту;

– здійснює контроль за функціонуванням місцевих і локальних (об’єктових) систем оповіщення населення про виникнення або загрозу виникнення надзвичайних ситуацій;

– здійснює інформаційне та методичне забезпечення роботи на місцевому рівні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;

– забезпечує прийняття сигналів у підрозділах гарнізону Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту (далі ОРС ЦЗ) у разі введення відповідних ступенів готовності за встановленими сигналами оповіщення; забезпечує мобілізаційну готовність підрозділів постійної готовності та формувань ОРС ЦЗ, організовує їх роботу в мирний час та особливий період, здійснює заходи щодо утримання техніки та майна довгострокового зберігання;

– бере участь у координації діяльності місцевих органів виконавчої влади, суб’єктів господарювання з питань здійснення заходів з евакуації населення;

– бере участь у виставках, семінарах, комісіях та інших заходах з питань цивільного захисту;

– бере участь у розробленні, погодженні або затвердженні програм підготовки спеціалістів у сфері цивільного захисту, навчанні населення діям у надзвичайних ситуаціях;

– проводить громадсько-масові заходи, спрямовані на популяризацію професії рятувальника, підвищення рівня обізнаності громадян з питань цивільного захисту, підвищення рівня довіри населення до ДСНС України;

– проводить навчання населення з основ безпеки життєдіяльності;

– проводить мас-медійні акції та кампанії, спрямовані на всебічне інформування громадян про діяльність підрозділів ДСНС України, привернення уваги всіх верств населення до професії рятувальника;

– проводить, спільно із заінтересованими органами виконавчої влади, громадськими організаціями, закладами та установами громадсько-масові заходи, метою яких є пропаганда здорового, активного способу життя, навчання населення правильному поводженню під час надзвичайних ситуацій та уникненню надзвичайних подій;

– надає допомогу педагогічним колективам дошкільних та середніх навчальних закладів у навчанні підростаючого покоління правилам безпечної поведінки, запобігання виникненню НС, засвоєння навичок поводження в умовах НС тощо;

– здійснює інші повноваження, визначені законодавством України та покладені на ДСНС України Президентом України.

4. Сектор з метою організації своєї діяльності:

– організовує розгляд звернень громадян з питань, що належать до їх компетенції, виявляє та усуває причини, що призводять до подання громадянами скарг;

– забезпечує доступ до публічної інформації, що перебуває у його володінні;

– забезпечує у межах компетенції інформування громадськості про реалізацію державної політики у відповідній сфері;

– проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу у сфері пожежної і техногенної безпеки;

– забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

– забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізації;

– забезпечує організацію несення служби в підпорядкованих підрозділах та підготовку особового складу;

– здійснює контроль за безпечним веденням робіт під час несення служби, виконанням завдань за призначенням підлеглими особами рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та працівниками, виконанням ними правил та норм з охорони праці. Проводить розслідування нещасних випадків.

5. Сектор має право:

– залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань (вчених і фахівців, спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками), представників інститутів громадянського суспільства;

– одержувати в установленому законодавством порядку необхідну для виконання функцій інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб;

– скликати наради, утворювати консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби (ради, комісії, колегії, робочі групи тощо) для сприяння здійсненню покладених на нього завдань;

– користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державними, в тому числі урядовими, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

– зупиняти в межах повноважень та установленому порядку роботи з будівництва, реконструкції, розширення об’єктів, що проводяться з порушенням законодавства у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту;

– зупиняти до усунення порушень законодавства у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки роботу, окремих виробництв, цехів, дільниць, експлуатацію машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, а також виконання робіт, якщо ці порушення створюють загрозу життю або здоров’ю людей;

– зупиняти в разі порушення правил пожежної безпеки, що створює загрозу виникнення пожежі або перешкоджає її гасінню, евакуації людей, а також у випадках випуску пожежонебезпечної продукції, систем і засобів протипожежного захисту з відхиленням від стандартів, технічних умов або їх відсутності:

– випуск і реалізацію пожежонебезпечної продукції;

– проведення будівельно-монтажних робіт, нагляд за якими вони здійснюють;

– роботу (експлуатацію) окремих приміщень, агрегатів, опалювальних приладів, дільниць електричної мережі, проведення пожежонебезпечних робіт та дію виданих дозволів на право проведення таких робіт;

– – складати протоколи та розглядати справи про адміністративні правопорушення у порядку визначеному Кодексом України про адміністративні правопорушення;

– надавати методичну допомогу місцевому органу виконавчої влади (органу місцевого самоврядування), підприємствам з питань запобігання та реагування на надзвичайні ситуації.

6. Керівництво сектору.

Сектор очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади начальником ГУ ДСНС України у Львівській області за погодженням з ДСНС України.

Головним державним інспектором з нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки у Миколаївському районі одночасно за посадою є головний інспектор сектору.

Інші посадові особи сектору, які забезпечують здійснення державного нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки за посадою одночасно с державними інспекторами з нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки у Миколаївському районі.

Начальник сектору:

– очолює сектор, здійснює безпосереднє керівництво цим підрозділом і несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності; організовує та забезпечує виконання актів законодавства, наказів ДСНС України та доручень керівництва ДСНС України;

– вносить ГУ ДСНС України у Львівській області пропозиції щодо реалізації основних напрямів, пріоритетів роботи сектору і шляхів виконання покладених на підрозділ завдань;

– звітує перед начальником ГУ ДСНС України у Львівській області про виконання планів роботи та покладених завдань, про усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок діяльності підпорядкованого підрозділу;

– вносить начальнику ГУ ДСНС України у Львівській області пропозиції щодо:

– призначення на посади та звільнення з посади осіб рядового і начальницького складу, працівників підпорядкованого підрозділу;

– присвоєння спеціальних звань служби цивільного захисту особам рядового і начальницького складу;

– заохочення, відзначення державними нагородами і притягнення до дисциплінарної відповідальності в межах наданих повноважень осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та працівників підпорядкованого підрозділу;

– підписує накази організаційно-розпорядчого характеру з питань, що стосуються виконання функцій державного нагляду (контролю) у сферах пожежної та техногенної безпеки, цивільного захисту, за діяльністю аварійно-рятувальних служб;

– дає у межах повноважень обов’язкові до виконання доручення підлеглим особам начальницького складу служби цивільного захисту та працівникам;

– представляє інтереси сектору у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями;

– забезпечує дотримання у підпорядкованому секторі законодавства з питань запобігання та боротьби з корупцією;

– здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

7. Сектор утримується за рахунок державного бюджету.

8. Сектор утворюється та ліквідовується Головою ДСНС України, як структурний підрозділ ГУ ДСНС України у Львівській області за поданням начальника ГУ ДСНС України у Львівській області.

Поділитися.