Про забезпечення виконання Закону України “Про доступ до публічної інформації”

0

УКРАЇНА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

від   30 травня 2011 року

№  245

м.  Миколаїв

Про забезпечення виконання
Закону України “Про доступ
до публічної інформації”

З метою організації виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05.05.2011 № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації від 27.05.2011 № 466/0/5-11 :

 

1.      Затвердити:

1.1. Порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є районна державна адміністрація, згідно з додатком.

1.2. Перелік відомостей, які становлять службову інформацію (додається).

1.3. Інструкції з питань обліку, зберігання та використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію.

2. Загальному відділу апарату райдержадміністрації (Л.Стеців) з метою доступу до публічної інформації та її збереження:

2.1. створити систему обліку документів (із можливістю надання доступу), що знаходяться в районній державній адміністрації та містять публічну інформацію;

2.2. створити єдину електронну адресу для запитів на інформацію.

2.3. забезпечити обов’язкову реєстрацію у вказаній системі обліку документів.

3. Сектору з питань внутрішньої політики, зв»язків із ЗМІ та громадськістю апарату райдержадміністрації (Р.Лалак) :

3.1. забезпечити системне і оперативне оприлюднення  на офіційному веб-сайті райдержадміністрації публічної інформації, розпорядником якої є районна державна адміністрація;

3.2. забезпечити створення та підтримку в актуальному стані розділу офіційного веб-сайту Миколаївської районної державної адміністрації  “Запити на інформацію”;

3.3. організувати інформування населення про права громадян, передбачені Законом України «Про доступ до публічної інформації».

3.4.  довести розпорядження, порядок доступу та форму запиту на інформацію до громадськості через друковані засоби масової інформації.

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

Голова районної державної

адміністрації                                            І.Я.Пілка

 

Додаток

до розпорядження  голови

райдержадміністрації

 від 30.05.2011 року № 245

ПОРЯДОК

доступу до публічної інформації,

розпорядником якої є Миколаївська районна державна адміністрація

Усі запити на публічну інформацію, які надходять до райдержадміністрації, реєструються, обліковуються та оперативно обробляються   загальним відділом районної державної адміністрації.

Письмовий запит може бути подано як у довільній формі відповідно до вимог, встановлених статтею 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації»), так і шляхом заповнення відповідної форми (додається).

Облік запитів на інформацію ведеться окремо.

Запити, оформлені неналежним чином (без зазначення прізвища, імені особи, адреси або інших вимог, встановлених статтею 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації»), не розглядаються.

Загальний відділ після реєстрації та обробки запиту, що надійшов усно, електронною поштою, факсом, телефоном або поштою, залежно від змісту, в той самий день  визначає належний структурний підрозділ, який є відповідальним за його розгляд, якщо у такій кореспонденції зазначено, що це запит на інформацію.

Відповідь на запит на інформацію надається тим структурним підрозділом, який володіє запитуваною інформацією. При цьому відповідальна особа з питань запиту на інформацію визначається керівником такого структурного підрозділу.

У разі надходження запиту на інформацію до структурного підрозділу, який не володіє запитуваною інформацією, відповідальна особа з питань запиту на інформацію, негайно повідомляє про це керівника зазначеного підрозділу та за його дорученням невідкладно надсилає відповідний запит до загального відділу.

У разі надходження запиту на інформацію, яка знаходиться у володінні кількох структурних підрозділів райдержадміністрації, відповідальна особа з питань запиту на інформацію, з огляду на характер запиту, визначається за пропозицією керівника загального відділу керівником апарату райдержадміністрації  (або особами, що виконують їх обов’язки).

У разі надходження документації в порядку загального документообігу, яка за своїм характером є запитом на інформацію відповідно до Закону, відповідні структурні підрозділи райдержадміністрації негайно передають зазначену кореспонденцію до загального відділу для подальшого обліку та скерування.

У разі надходження кореспонденції, яка одночасно містить запит на інформацію та заяви, клопотання, пропозиції тощо, оригінал такої кореспонденції розглядається за правилами, встановленими Законом, та його копія в частині інших питань розглядається відповідно до Закону України “Про звернення громадян”. У разі надходження кореспонденції, яка містить вимогу про отримання інформації, але за своїм характером не є запитом на інформацію, така кореспонденція розглядається за правилами, встановленими Законом України “Про звернення громадян”.

Відповідь на запит на інформацію надається запитувачу у тій самій формі, в якій оформлено запит, якщо запитувач не просить надати її у письмовому  вигляді.

Виконавець надає відповідну інформацію або готує проект відповіді. Після підписання начальником загального відділу відповідь реєструється  і надсилається адресату.

Районна державна адміністрація надає відповідь на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, райдержадміністрація  може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження, про що повідомляє запитувачу в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі, коли райдержадміністрація відповідно до компетенції, визначеної Законом України «Про місцеві державні адміністрації», не володіє інформацією, щодо якої зроблено запит, або порушено інші вимоги, зазначені статтею 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», заявнику повідомляється про відмову у задоволені запиту на інформацію у письмовій формі.

Якщо райдержадміністрації відомо, хто володіє або повинен володіти запитуваною інформацією, про це повідомляється запитувачу, а запит переадресовується відповідній структурі разом із супровідним листом.

Загальний відділ здійснює контроль та систематично інформує керівника апарату районної державної адміністрації про кількість та характер запитів на інформацію та доводить вказану інформацію до сектору з питань внутрішньої політики, зв»язків із ЗМІ та громадськістю апарату районної державної адміністрації для оприлюднення.

Керівник апарату райдержадміністрації                                      М.М.Ониськів

 

 

 

ДОДАТОК

до Порядку доступу до

публічної інформації,

розпорядником якої є Миколаївська районна

державна адміністрація

 

 

Форма запиту на інформацію

Голові районної державної адміністрації

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ*

 

_______________________________

ПІБ або назва юридичної особи

_______________________________

поштова (електронна) адреса

_______________________________

_______________________________

контактний телефон

 

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»
прошу надати мені інформацію, можливість ознайомитися з

                     (необхідне підкреслити) ___________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

 

Відповідь прошу надати поштою / особисто

(необхідне підкреслити)

__________________                                                            _________________

(дата)                                                                                                                         (підпис)

 

Запит подається до загального відділу міської ради. Відповідь на запит надається у терміни, встановлені статтею 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

* Цей запит розроблений відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження  голови

районної державної адміністрації

від 30.05.2011 року № 245

ПЕРЕЛІК

відомостей, які становлять службову інформацію

 

1. В районній державній  адміністрації  до службової належить інформація:

1) що міститься у документах райдержадміністрації, які становлять внутрішньовідомчу службову кореспонденцію, а саме: доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності райдержадміністрації або здійсненням нею контрольних, наглядових функцій, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;

2) стосовно сфери оборони країни, яка не належить до державної таємниці.

2. Документам, що містять службову інформацію, присвоюється гриф „Для службового користування”. Доступ до таких документів надається відповідно до частини другої статті 6 Закону України „Про доступ до публічної інформації”.

Поділитися.