Про організацію ОП на підприємстві. Навчання і перевірка знань з охорони праці. Част.2

0

 

 Під час прийняття на роботу і в процесі роботи працівники проходять на підприємстві за рахунок роботодавця навчання та перевірку знань з питань ОП (далі за текстом – НПЗзОП), надання домедичної допомоги та правил поведінки при аварії. НПЗзОП проводиться згідно з  планами-графіками та положенням підприємства, затвердженими та оприлюдненими роботодавцем. Організацію НПЗзОП здійснює служба кадрів чи спеціалісти, яким доручена ця робота. За повноту та своєчасніть НПЗзОП відповідальність несе роботодавець.

Перед перевіркою знань з питань ОП на підприємстві організовується навчання, яке проводиться у формі лекцій, семінарів, консультацій, модульним чи дистанційним методом, з можливим використанням технічних засобів. Особи, які суміщують професії, проходять НПЗзОП як з основних професій, так і за професіями, що суміщуються.

Перевірка знань з питань ОП проводиться за НПАОП, додержання яких входить до функціональних обов’язків працівників, здійснюється затвердженою роботодавцем  комісією з перевірки знань з питань ОП підприємства. Голова комісії – керівник підприємства (його заступник, що відповідає за ОП), при потребі в окремих структурних підрозділах створюються комісії, очолювані керівниками підрозділів (їх заступниками). В склад комісії обов‘язково входять спеціаліст СОП та представник профспілки (уповноважена найманими працівниками особа з питань ОП), можуть входити представники служб підприємства та залучатися страхові експерти з ОП Фонду соціального страхування чи викладачі, які проводили навчання. Комісія є правочинною, якщо в її склад входять не менше трьох осіб. Усі члени комісії в установленому Типовим положенням порядку повинні пройти НПЗзОП (представники профспілок, уповноважені найманими працівниками особи проходять навчання відповідно до Типового положення, а перевірку знань у порядку, визначеному відповідними громадськими організаціями за участю представника Держпраці).

Перелік питань для перевірки знань з ОП складається членами комісії та затверджується роботодавцем.

Перевірка знань з ОП проводиться тестуванням чи іспитом (заліком). Іспит (залік) проводиться за традиційними екзаменаційними білетами (усне або письмове опитування), а тестування може проводитися і за допомогою технічних засобів, в т.ч. дистанційною перевіркою знань шляхом передачі відео (аудіо, графічної, текстової) інформації у синхронному режимі за наявності візуальної аутентифікації екзаменованого та особистої присутності членів комісії.

Результат перевірки знань оформлюється протоколом засідання комісії (додаток 1 до Типового положення, НПАОП 0.00-4.12-05). Особам, які виявили задовільні результати, видається посвідчення про перевірку знань з питань ОП (додаток 2). В протоколі та посвідченні у стислій формі зазначається перелік основних НПАОП та з безпечного виконання конкретних видів робіт, в обсязі яких працівник пройшов перевірку знань. Видача таких посвідчень, необхідність мати їх при собі – за рішенням роботодавця (але видача посвідчень тим, хто виконує роботи підвищеної небезпеки обов’язкова!!!).

Якщо результати перевірки знань з питань ОП працівника незадовільні, він повинен протягом одного місяця пройти повторне НПЗзОП. Працівники, у т.ч. посадові особи, які не пройшли НПЗзОП, до роботи не допускаються.

Організація проведення перевірки знань з питань ОП, оформлення, облік і зберігання вищезгаданих протоколів та посвідчень покладається на суб’єкт господарювання, яким проводилось навчання з питань ОП. Термін зберігання протоколів – не менше 5 років.

В наступній публікації – продовження теми навчання та перевірки знань з ОП.

 

Р.Ониськів, страховий експерт з охорони праці ВВД ФССНВ в Миколаївському районі

Поділитися.