Постанова від 30 червня 2010 р. N 567

0

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 30 червня 2010 р. N 567 Київ

Про затвердження Порядку та умов надання у 2010 році державних гарантій щодо виконання боргових зобов’язань за запозиченнями суб’єктів господарювання державного сектору економіки, залученими для фінансування інвестиційних, інноваційних, інфраструктурних та інших проектів розвитку, які мають стратегічне значення та реалізація яких сприятиме розвитку економіки України, в тому числі імпортозамінних і експортоорієнтованих галузей

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Затвердити Порядок та умови надання у 2010 році державних гарантій щодо виконання боргових зобов’язань за запозиченнями суб’єктів господарювання державного сектору економіки, залученими для фінансування інвестиційних, інноваційних, інфраструктурних та інших проектів розвитку, які мають стратегічне значення та реалізація яких сприятиме розвитку економіки України, в тому числі імпортозамінних і експортоорієнтованих галузей, що додаються.

Прем’єр-міністр України М.АЗАРОВ

Інд. 42

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 30 червня 2010 р. N 567

ПОРЯДОК ТА УМОВИ

надання у 2010 році державних гарантій щодо виконання боргових зобов’язань за запозиченнями суб’єктів господарювання державного сектору економіки, залученими для фінансування інвестиційних, інноваційних, інфраструктурних та інших проектів розвитку, які мають стратегічне значення та реалізація яких сприятиме розвитку економіки України, в тому числі імпортозамінних і експортоорієнтованих галузей

1. Ці Порядок та умови регулюють відносини, пов’язані з наданням відповідно до статті 13 Закону України “Про Державний бюджет України на 2010 рік” ( 2154-17 ) державних гарантій щодо виконання боргових зобов’язань за запозиченнями, залученими суб’єктами господарювання державного сектору економіки, зокрема Державною інноваційною фінансово-кредитною установою, Державною інвестиційною компанією (далі – суб’єкти державного сектору), для фінансування інвестиційних, інноваційних, інфраструктурних та інших проектів розвитку, які мають стратегічне значення та реалізація яких сприятиме розвитку економіки України, в тому числі імпортозамінних і експортоорієнтованих галузей (далі – запозичення).

2. Дія цих Порядку та умов не поширюється на виконання боргових зобов’язань за запозиченнями, які залучаються під державну гарантію відповідно до Порядку ініціювання, підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 р. N 1027 ( 1027-2008-п ) (Офіційний вісник України, 2008 р., N 91, ст. 3025; 2009 р., N 68, ст. 2342).

3. У цих Порядку та умовах терміни вживаються у такому значенні:

інвестиційний, інноваційний, інфраструктурний та інший проект розвитку, який має стратегічне значення та реалізація якого сприятиме розвитку економіки України, в тому числі імпортозамінних і експортоорієнтованих галузей (далі – проект) – проект, який реалізується на умовах фінансової самоокупності повністю або частково за рахунок коштів запозичень, залучених під державну гарантію;

проектна пропозиція – пропозиція щодо реалізації проекту;

суб’єкт господарювання – зареєстрована в установленому законодавством порядку юридична особа – резидент незалежно від її організаційно-правової форми та форми власності.

4. Державна інноваційна фінансово-кредитна установа і Державна інвестиційна компанія використовують запозичення, залучені під державну гарантію, виключно для кредитування суб’єктів господарювання.

Кредитування суб’єктів господарювання за рахунок коштів, що надійшли від зазначених запозичень, здійснюється на конкурсних засадах за умови надання ними зустрічних, безвідзивних та безумовних гарантій банків, які протягом 2008-2010 років додержуються встановлених Національним банком обов’язкових економічних нормативів, або надання іншого належного забезпечення.

Відсоткова ставка за наданими кредитами не може бути нижчою ставки за запозиченнями, залученими під державну гарантію.

5. Суб’єкт господарювання (за винятком Державної інноваційної фінансово-кредитної установи і Державної інвестиційної компанії) розробляє проектну пропозицію відповідно до вимог, передбачених у додатку 1 до цих Порядку та умов, і подає її Мінекономіки з метою отримання висновку про відповідність проектної пропозиції завданням і пріоритетам, визначеним Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, та про оцінку економічної ефективності проекту (далі – висновок Мінекономіки).

Мінекономіки протягом десяти робочих днів розглядає зазначену проектну пропозицію та подає висновок з обґрунтуванням результатів її розгляду.

6. У разі отримання позитивного висновку Мінекономіки суб’єкт господарювання (за винятком Державної інноваційної фінансовокредитної установи і Державної інвестиційної компанії) подає Держінвестицій документи, перелік яких визначається згідно з порядком конкурсного відбору проектів, що затверджується Держінвестицій.

7. За результатами конкурсного відбору проектів Держінвестицій подає протягом п’яти робочих днів перелік відібраних проектів разом з їх фінансово-економічним обґрунтуванням (бізнес-планами), висновком Мінекономіки та пакетами документів, що надійшли від суб’єктів господарювання, на розгляд утвореної Кабінетом Міністрів України Комісії з координації здійснення заходів, пов’язаних з реалізацією інвестиційних проектів.

Комісія з координації здійснення заходів, пов’язаних з реалізацією інвестиційних проектів, протягом семи днів розглядає подані Держінвестицій матеріали і готує пропозиції стосовно доцільності підтримки відібраних проектів.

8. Держінвестицій на підставі пропозицій Комісії з координації здійснення заходів, пов’язаних з реалізацією інвестиційних проектів, стосовно доцільності підтримки проекту готує за кожним проектом проект акта Кабінету Міністрів України про надання державної гарантії щодо виконання боргових зобов’язань за запозиченнями та надсилає його для погодження Мінфіну і Мінекономіки разом з документами, що передбачені у додатку 2 до цих Порядку та умов. Держінвестицій протягом 30 робочих днів після погодження із зазначеними Міністерствами вносить відповідний проект акта на розгляд Кабінету Міністрів України в установленому порядку.

У проекті акта Кабінету Міністрів України зазначаються:

повне найменування суб’єкта господарювання та/або суб’єкта державного сектора і кредитора;

назва проекту;

сума загального обсягу запозичення, що залучається під державну гарантію;

розмір і вид забезпечення виконання зобов’язань суб’єкта господарювання або суб’єкта державного сектору та розмір плати за надання державної гарантії за запозиченнями, що залучаються для фінансування проектів;

істотні умови залучення запозичень під державну гарантію.

9. Після прийняття Кабінетом Міністрів України акта про надання державної гарантії щодо виконання боргових зобов’язань за запозиченнями суб’єкт державного сектору і Мінфін протягом 10 робочих днів укладають договір про порядок відшкодування витрат державного бюджету, які можуть виникнути у разі виконання державою гарантійних зобов’язань.

У договорі про порядок відшкодування витрат державного бюджету, які можуть виникнути у разі виконання державою гарантійних зобов’язань, передбачаються зобов’язання суб’єкта державного сектору щодо:

внесення плати за отримання державної гарантії;

падання забезпечення виконання зобов’язань суб’єкта господарювання;

відшкодування витрат державного бюджету, пов’язаних з виконанням гарантійних зобов’язань держави;

сплати пені за кожний день прострочення відшкодування зазначених витрат;

подання Мінфіну інформації, необхідної для проведення моніторингу спроможності суб’єкта господарювання виконувати зобов’язання за запозиченнями, залученими під державну гарантію.

У разі надання державної гарантії щодо виконання боргових зобов’язань за запозиченнями, що залучаються Державною інноваційною фінансово-кредитною установою і Державною інвестиційною компанією, у зазначеному договорі також передбачається відступлення на користь держави прав вимоги за зустрічними, безвідзивними та безумовними гарантіями банків, які протягом 2008 – 2010 років додержуються встановлених Національним банком обов’язкових економічних нормативів, або іншими належними забезпеченнями, які були надані суб’єктами господарювання відповідно до пункту 4 цих Порядку та умов.

10. Суб’єкт господарювання перераховує плату за отримання державної гарантії та суми пені за кожний день прострочення відшкодування витрат державного бюджету, пов’язаних з виконанням гарантійних зобов’язань держави, на рахунки, відкриті в органах Державного казначейства для зарахування доходів державного бюджету.

11. Суб’єкт державного сектору у період до підписання документа щодо надання державної гарантії подає Мінфіну завірені в установленому порядку копію кредитного договору, укладеного між суб’єктом господарювання і Державною інноваційною фінансовокредитною установою або Державною інвестиційною компанією та/або між суб’єктом державного сектору і кредитором, або проспекту емісії облігацій суб’єкта державного сектору (із зазначенням в них напряму цільового використання коштів, а саме на реалізацію відповідних проектів) разом з документом щодо надання зустрічної, безвідзивної та безумовної гарантії банку, який додержується встановлених Національним банком обов’язкових економічних нормативів, або документом щодо іншого забезпечення виконання зобов’язань суб’єкта господарювання.

12. Міністр фінансів підписує протягом семи робочих днів від дня одержання Мінфіном документів, зазначених у пункті 11 цих Порядку та умов, документ щодо надання державної гарантії.

13. Суб’єкти господарювання використовують кошти, що надійшли від запозичень, залучених під державну гарантію, виключно для фінансування проектів.

14. Державне казначейство відображає виконані державою гарантійні зобов’язання за запозиченнями суб’єктів державного сектору, залученими під державну гарантію, в бухгалтерському обліку та звітності про виконання державного бюджету як кредити, надані суб’єкту державного сектору з державного бюджету.

Плата за надання державної гарантії та сплата пені за кожний день прострочення відшкодування витрат державного бюджету, пов’язаних з виконанням гарантійних зобов’язань держави, відображаються Державним казначейством в бухгалтерському обліку та звітності про виконання державного бюджету як доходи державного бюджету за відповідними кодами бюджетної класифікації ( v0604201-01 ).

Додаток 1

до Порядку та умов

ВИМОГИ

до підготовки проектної пропозиції

Проектна пропозиція суб’єкта господарювання повинна містити інформацію про:

суб’єкта господарювання, який реалізує проект (повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, телефон, телефакс);

зміст проекту, його цілі, завдання та очікувані результати;

відповідність проекту завданням і пріоритетам, визначеним Програмою діяльності Кабінету Міністрів України;

сприяння проекту економічному і соціальному розвитку регіонів;

оціночну вартість проекту та очікувані строки його реалізації;

ресурси, необхідні для реалізації проекту, альтернативні джерела його фінансування, обґрунтування необхідності залучення позики;

обсяг запозичень, які залучаються для реалізації проекту, джерела їх повернення, спосіб забезпечення виконання суб’єктом господарювання зобов’язань;

оцінку ефективності реалізації проекту (чистий прибуток, строк окупності, створення нових робочих місць, надходження до бюджетів податків, зборів (обов’язкових платежів);

інноваційну спрямованість проекту;

забезпечення енергозбереження;

забезпечення захисту навколишнього природного середовища;

результати проведення органом державної контрольно-ревізійної служби державного фінансового аудиту діяльності – для суб’єкта державного сектору.

До проектної пропозиції додаються:

фінансово-економічне обґрунтування (бізнес-план) проекту;

лист про підтримку проекту центральним органом виконавчої влади, відповідальним за забезпечення реалізації державної політики у сфері, в якій передбачається реалізація проекту.

Додаток 2

до Порядку та умов

ПЕРЕЛІК документів, що подаються разом з проектом акта Кабінету Міністрів України про надання державної гарантії щодо виконання боргових зобов’язань за запозиченнями

1. Проект кредитного договору між суб’єктом господарювання і Державною інноваційною фінансово-кредитною установою або Державною інвестиційною компанією та/або між суб’єктом державного сектору і кредитором, або проспекту емісії облігацій суб’єкта державного сектору.

2. Проект документа щодо надання державної гарантії або гарантійної угоди.

3. Відомості про суб’єкт господарювання та/або суб’єкт державного сектору:

витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

копії балансу за минулий рік та балансу на останню звітну дату з додатками до них;

довідки про відсутність (наявність) у суб’єкта господарювання або суб’єкта державного сектору заборгованості за:

а) податковими зобов’язаннями, що надана органом державної податкової служби;

б) платежами до Пенсійного фонду України, що надана органом Пенсійного фонду України;

в) кредитами, залученими під державні гарантії, що надана Мінфіном.

4. Фінансово-економічне обґрунтування (бізнес-план) проекту.

5. Позитивний висновок комплексної державної експертизи відповідно до законодавства.

6. Позитивний висновок Мінекономіки.

7. Затверджені в установленому порядку титули будов (об’єктів) у разі реалізації проектів, які передбачають будівництво.

Поділитися.