Положення про здійснення допорогових закупівель товарів, робіт і послуг із застосуванням електронної системи закупівель

0

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови райдержадміністрації

Положення про здійснення допорогових закупівель товарів,
робіт і послуг із застосуванням електронної системи закупівель

І. Загальні положення

1.1. Положення про здійснення допорогових закупівель товарів, робіт і послуг із застосуванням електронної системи закупівель (далі – Положення) встановлює загальний порядок організації та проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг Миколаївською районною державною адміністрацією Львівської області із застосуванням електронної системи закупівель ProZorro (далі – Системи).
1.2. Це Положення розроблене на підставі Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), Порядку розміщення інформації про публічні закупівлі, затвердженого Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 18.03.2016 № 477, Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 17.03.2016 № 454, Порядку здійснення допорогових закупівель, затвердженого Наказом ДП «Зовнішторгвидав України» від 13.04.2016 № 35, враховуючи Доручення голови Львівської ОДА від 01.06.2016 № 53/0/6-16 та розпорядження голови Миколаївської РДА «Про призначення відповідальної особи за здійснення допорогових закупівель» від 18.11.2016 № 419.
1.3. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
1) допорогова закупівля (далі – Закупівля) – закупівля Замовником товарів, робіт і послуг, вартість яких передбачена у пункті 2.1 Положення та є меншою за вартість, що встановлена в абзацах 2 та 3 частини 1 статті 2 Закону;
2) замовник допорогових закупівель (далі – Замовник) – це Миколаївська районна державна адміністрація Львівської області у розумінні Закону;
3) переможець – учасник, що пройшов етап кваліфікації та був визначений Замовником як переможець Закупівлі, відповідно до Закону та цього Положення;
4) процедура закупівлі – здійснення відбору постачальника товару (товарів), надавача послуги (послуг) із використанням електронної системи закупівель для укладення договору про Закупівлю відповідно до вимог Закону;
5) пропозиція учасника – пропозиція щодо предмета Закупівлі або його частини (лота), яку учасник подає для участі у Закупівлі відповідно до вимог, визначених Замовником та цим Положенням;
6) учасник – фізична особа, у тому числі фізична особа-підприємець, або юридична особа, яка подала в електронному вигляді пропозицію для участі в Закупівлях, оголошених Замовником відповідно до цього Положення, в порядку, передбаченому Законом.
Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі та Порядку функціонування Системи.
1.4. Замовник здійснює проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг із застосуванням Системи через авторизований електронний майданчик.
1.5. Замовник має право зареєструватись на декількох авторизованих електронних майданчиках.
1.6. Всі питання, пов’язані із здійсненням допорогових закупівель товарів, робіт і послуг, які не врегульовані цим Положенням, вирішуються в порядку та згідно вимог діючих нормативно-правових актів України.

ІІ. Сфера застосування Положення

2.1. Під час здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг, вартість яких дорівнює або перевищує 10 000 гривень (десять тисяч гривень) та є меншою за вартість, що встановлена в абзаці другому частини 1 статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» Замовник може використовувати електронну систему закупівель з метою відбору постачальника товару (товарів), надавача послуги (послуг) та виконавця робіт для укладення договору, дотримуючись принципів здійснення публічних закупівель, установлених Законом.
2.2. Дія Положення не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є:
– товари, роботи та послуги, визначені частиною 3 статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі»;
– стосовно яких відсутня конкуренція на відповідному ринку, внаслідок чого закупівля може бути проведена лише у одного постачальника, за відсутності при цьому альтернативи;
– стосовно яких замовником було опубліковано оголошення про проведення закупівель, але відсутні пропозицій від учасників;
– з розрахунково-касового обслуговування при здійсненні банківських операцій;
– у разі здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг, пов’язаних із ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій та аварій;
– оперативні закупівлі, що проводяться з метою уникнення можливих негативних наслідків від неотримання певних товарів і послуг у стислі терміни (1-2 дні).

IІІ. Порядок здійснення закупівель

3.1. Під час здійснення Закупівель Замовник повинен дотримуватися таких принципів здійснення закупівель, визначених Законом:
1. добросовісна конкуренція серед учасників;
2. максимальна економія та ефективність;
3. відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель;
4. недискримінація учасників;
5. об’єктивна та неупереджена оцінка пропозицій;
6. запобігання корупційним діям і зловживанням.

IV. Планування закупівель та інші особливості здійснення процедур закупівель

4.1 Закупівля здійснюється відповідно до додатку до річного плану. Додаток до річного плану закупівель, до якого вноситься інформація про закупівлі, очікувана вартість яких не перевищує сум, зазначених в п.1 статті 2 Закону, складається за формою річного плану закупівель шляхом заповнення відповідних полів в електронній системі закупівель.
4.2. Додаток до річного плану та зміни до них розробляються та оприлюднюються відділом фінансово-господарського забезпечення Миколаївської районної державної адміністрації на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель протягом п’яти днів з дня їх затвердження (ст. 4 Закону № 922).
4.3 Затверджені письмові підтвердження додатку (додатків) до річного плану подаються відділом фінансово-господарського забезпечення відповідальній особі за здійснення допорогових закупівель. На основі затверджених додатків до планів відповідальна особа за здійснення допорогових закупівель проводить всі наступні етапи допорогових закупівель згідно законодавства.
4.4. На час відсутності відповідальної особи за здійснення допорогових закупівель (тимчасова непрацездатність, відпустка тощо) замовник (голова райдержадміністрації) визначає іншу особу для виконання цих обов’язків.
4.5. Відповідальна особа має право звертатися і отримувати від службових осіб і підрозділів замовника інформацію та документи, необхідні для виконання завдань, пов’язаних з організацією та проведенням процедур закупівель; ініціювати створення робочих груп з числа службових (посадових) та інших осіб структурних підрозділів замовника з метою складання технічних вимог до предмета закупівлі, оцінки поданих пропозицій, підготовки проектів договорів тощо.

V. Оголошення закупівлі

5.1. Закупівля передбачає наступні етапи:
1. оголошення Закупівлі;
2. період уточнень;
3. подання пропозицій;
4. аукціон;
5. кваліфікація, визначення переможця та завершення Закупівлі;
5.2. Замовник з метою придбання визначених товарів, робіт або послуг оприлюднює у Системі оголошення про проведення закупівель.
Під час оголошення Закупівлі Замовник розміщує в Системі інформацію про предмет Закупівлі, очікувану вартість Закупівлі, умови договору, порядок і умови проведення Закупівлі, строк подання пропозицій, а також вимоги до учасника та іншу інформацію, яка, на його думку, є необхідною для проведення Закупівлі. Інформація, зазначена під час оголошення Закупівлі, повинна збігатися з інформацією, що зазначена у прикріплених документах (за наявності). У разі невідповідності пріоритетною вважається інформація, зазначена Замовником під час оголошення Закупівлі.
Усі файли, що прикріплені під час оголошення Закупівлі, а також до пропозицій учасників повинні мати розширення .doc, .docx, .ppt, .pptx, .pdf, .jpeg, .png та/або розширення програм, що здійснюють архівацію даних. Забороняється обмежувати перегляд цих файлів шляхом встановлення на них паролів або у будь-який інший спосіб. Забороняється додавати документи, що безпосередньо не стосуються Закупівлі.
5.3. При визначенні предмету закупівлі Замовник зобов’язаний керуватися діючим Порядком визначення предмету закупівлі.
Технічні вимоги до предмета Закупівлі та/або кваліфікаційні вимоги (у разі потреби) до учасників процедури Закупівлі зі способами їх підтвердження Замовник може також зазначати в окремому документі, який одночасно оприлюднюється з оголошенням про проведення Закупівель (документація Закупівель). Вказані вимоги мають встановлювати виключно необхідний рівень умов, обмежень та максимально сприяти зростанню рівня конкуренції серед учасників Закупівлі. У разі, якщо назва предмету Закупівлі чи його опис містять посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета Закупівлі, джерело його походження або виробника, Замовник може вказати, які аналоги та/або еквіваленти прийматимуться у пропозиціях учасників.
Замовник може додатково вимагати забезпечення пропозиції, у вигляді гарантії виконання зобов’язань учасника перед замовником. Розмір забезпечення пропозиції у грошовому виразі не може перевищувати 0,5% від очікуваної вартості закупівлі у разі проведення закупівлі на роботи та 3% – у разі проведення закупівлі товарів чи послуг на умовах, визначених документацією.
5.4. Одночасно з розміщенням оголошення про проведення закупівель Замовник повинен оприлюднити у системі документацію Закупівель (за наявності), проект договору про закупівлю або істотні умови договору.
5.5. Тривалість періоду уточнень – не менше 1-го робочого дня, якщо очікувана вартість Закупівлі становить до 50 000 гривень, та не менше 3-х робочих днів, якщо вартість перевищує 50 000 грн.
Тривалість періоду подання пропозицій – не менше 1-го робочого дня, якщо очікувана вартість Закупівлі становить до 50 000 гривень, та не менше 2-х робочих днів, якщо вартість перевищує 50 000 грн.
5.6. У разі, якщо протягом періоду уточнень Замовник отримує запитання, уточнення від користувачів системи щодо технічних вимог до товару та/або вимог до кваліфікації учасників, Замовник повинен надати через систему відповідь протягом трьох робочих днів з моменту їх розміщення у системі.
5.7. Можливість Користувачів Системи звернутися до Замовника з питаннями щодо встановлених вимог у період уточнень, передбачена у Порядку здійснення допорогових закупівель.
5.8. Замовник має право вносити зміни в інформацію та документи щодо оголошеної Закупівлі до початку прийому пропозицій. Уся історія змін документів, внесених у цей період, зберігається і доступна для перегляду Користувачам Системи.
Якщо Замовник вносить зміни до документів, він зобов’язаний дозавантажити такі зміни у вигляді окремого файлу.
5.9. Подати пропозицію може будь-який учасник, зареєстрований у Системі. Інформація, зазначена учасником в електронних документах та документах, що додаються до пропозиції, повинна відповідати інформації, зазначеній ним в екранних формах Системи при подачі пропозиції. У разі невідповідності пріоритетною вважається інформація, зазначена в екранних формах Системи.
5.10. Для участі в Закупівлі учасник подає пропозицію шляхом заповнення екранної форми в Системі, доступ до якої здійснюється через авторизовані електронні майданчики, і, за потреби, завантаження в Систему електронних документів та документів у електронному вигляді.
5.11. Один учасник має право подати лише одну пропозицію до кожної окремої Закупівлі.
5.12. Пропозиція повинна відповідати вимогам, зазначеним Замовником під час оголошення Закупівлі.
5.13. Учасник має право подати пропозицію до закінчення терміну її подання, встановленого Замовником у пункті 5.5. Положення під час оголошення Закупівлі.
5.14. Будь-яка інформація про учасників та їхні пропозиції є закритою до закінчення електронного аукціону, крім початкових цінових пропозицій, які залишаються закритими лише до початку аукціону для всіх осіб, крім учасника, який подав пропозицію. До завершення аукціону переглянути пропозицію можна лише за наявності ID пропозиції та коду доступу, виданого авторизованим електронним майданчиком при створенні пропозиції. Виконати такий запит API зможе лише авторизований електронний майданчик, через який пропозицію було подано.
5.15. Учасник має право вносити зміни та уточнення до поданої ним пропозиції до закінчення періоду прийому пропозицій, визначених Замовником. Уся історія змін, внесених у цей період, зберігається і стає доступною для перегляду всім користувачам Системи після закінчення Аукціону.
5.16. Учасник може анулювати свою пропозицію лише в період прийому пропозицій.

VІ. Порядок проведення аукціону

6.1. Крок аукціону зазначається у гривнях і вираховується як відсоткове відношення до очікуваної вартості Закупівлі, та має знаходитись у діапазоні від 0,5% до 3% від очікуваної вартості Закупівлі.
6.2 У ході аукціону учасникам надається можливість подавати свої цінові пропозиції відповідно до встановлених правил роботи Системи. Учасник може протягом одного раунду аукціону один раз понизити ціну/приведену ціну своєї пропозиції не менше ніж на один крок від своєї попередньої ціни/приведеної ціни.
6.3. Для участі в аукціоні учасник за допомогою інтерфейсу авторизованого електронного майданчика отримує індивідуальне посилання на сторінку аукціону. Авторизований електронний майданчик повинен забезпечити конфіденційність цього посилання, тому що воно є єдиним ідентифікатором учасника.
6.4. Дата та час аукціону призначаються Системою автоматично. Авторизовані електронні майданчики мають право інформувати користувачів Системи про наближення дати старту Аукціону.
Якщо на Закупівлю подано більше однієї пропозиції, Система активує єдиний модуль “Аукціон”.
В Аукціоні можуть брати участь лише учасники, що подали пропозиції. Всі інші користувачі Системи, у тому числі Замовник цієї Закупівлі, мають можливість у режимі онлайн (on-line) спостерігати за ходом Аукціону.
Якщо зареєстрований один учасник, то Система автоматично переходить до процесу “Оцінка”, а Закупівлі присвоює статус “Кваліфікація”.
6.5. Авторизовані електронні майданчики забезпечують доступ зареєстрованих учасників до єдиного модуля “Аукціон”. Для кожного учасника адміністратор створює індивідуальну веб-сторінку. Адміністратор відстежує підключення до веб-сторінки учасників і виводить на них інформацію про кількість підключень та IP-адреси, з яких відбулося підключення до індивідуальної сторінки учасника. Це дає можливість учаснику контролювати відсутність несанкціонованих підключень до його сторінки.
6.6. Для інших користувачів адміністратор створює одну загальну сторінку, на якій немає можливості подати цінову пропозицію.
У момент старту модуля “Аукціон” авторизовані електронні майданчики отримують доступ до веб-сторінки аукціону для забезпечення сервісу доступу учасників до аукціону. На веб-сторінці відображаються:
1. номер аукціону;
2. предмет Закупівлі;
3. “номер учасника в аукціоні”, що забезпечує анонімність участі;
4. початкова цінова пропозиція кожного з учасників або початкова приведена ціна, якщо Замовник використовує нецінові критерії оцінки;
5. час до початку аукціону та/або ходу учасника.
Після старту Аукціону Система робить паузу 5 хвилин і оголошує раунд.

6.7. Після закінчення паузи Система автоматично оголошує раунд. У кожному раунді учасники в порядку, що визначається від пропозиції з найвищої до найнижчої ціни/приведеної ціни, а для пропозицій з однаковими цінами/приведеними цінами – першою наданою пропозицією, протягом 2 хвилин мають право зробити ставку на пониження своєї попередньої ставки на суму, не меншу за крок аукціону, визначений Замовником.
Якщо учасник зробив вибір раніше, Система надає йому можливість внести зміни до завершення відведеного часу. Якщо учасник не діяв протягом 2 хвилин, Система приймає попередню ставку і передає хід наступному учаснику.
Якщо всі учасники зробили ставки в раунді, Система робить паузу 2 хвилини і оголошує наступний раунд.
6.8. Аукціон проводиться в 3 раунди за однаковими правилами.

VІІ. Кваліфікація, визначення переможця та завершення Закупівлі

7.1. Замовник у строк, що становить не більше ніж 5 робочих днів з дня закінчення аукціону розглядає учасника, який надав за результатами аукціону найнижчу пропозицію, та приймає рішення щодо відповідності пропозиції вимогам, зазначеним у період оголошення Закупівлі. Якщо учасник відповідає всім вимогам, то пропозиції інших учасників не розглядаються.
Якщо Замовник має намір застосувати процедуру оцінки за критеріями іншими, ніж ціна, то їхня питома вага сумарно не може перевищувати 30%.
7.2. У разі дискваліфікації учасника, який запропонував найменшу ціну, Замовник протягом одного робочого дня з дня прийняття такого рішення публікує в Системі скан-копію документа з відповідним аргументованим рішенням.
Виключними підставами дискваліфікації є:
1. пропозиція учасника, який запропонував найменшу ціну, не відповідає умовам Закупівлі;
2. учасник, який запропонував найменшу ціну, відмовився від підписання договору.

Якщо учасник, який запропонував найменшу ціну, вважає його дискваліфікацію недостатньо аргументованою, то він може звернутися до Замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам Закупівлі, а Замовник зобов’язаний надати йому відповідь із такою інформацією не пізніше ніж через 3 робочих дні з дня надходження такої вимоги.
У випадку дискваліфікації Система автоматично визначає наступного учасника аукціону з наступною за величиною ціновою пропозицією, а у разі однакових за величиною цінових пропозицій – поданою раніше, як учасника з найкращою пропозицією, яка має розглядатися Замовником.
7.3. Якщо пропозиція учасника відповідає умовам Закупівлі, Замовник визначає такого учасника переможцем та публікує в Системі скан-копію документа з відповідним рішенням.
Наступним етапом Закупівлі є підписання договору.
7.4. Договір за результатами проведення Закупівлі підписується між Замовником та переможцем поза Системою згідно чинного законодавства на умовах, що відповідають умовам прийнятої Замовником пропозиції учасника, не раніше ніж через 2 робочих дні після оприлюднення рішення про переможця Закупівлі. Договір між Замовником та переможцем має бути підписаний на суму, що не перевищує ціну останньої пропозиції, поданої переможцем в аукціоні.
Договір розміщується в Системі Замовником протягом 2 робочих днів з дня його укладання та перебуває у вільному доступі для перегляду користувачами Системи.
7.5. Виконання договору контролюється юридичним відділом Миколаївської райдержадміністрації.
7.6. Замовник зобов’язаний завершити Закупівлю шляхом підписання договору або відміни (скасування) Закупівлі протягом 30 днів після закінчення строку подання пропозицій.
7.7. У разі неукладення договору з вини переможця протягом строку, визначеного у пункті 7.4. Положення, Замовник проводить розгляд пропозиції наступного учасника, якого визначила система з тих, котрі залишилися, та діє у порядку, передбаченому розділом VІІ даного Положення.

VIІІ. Скасування Закупівлі

8.1. Скасувати Закупівлю може виключно Замовник із зазначенням аргументованих підстав прийняття такого рішення.
8.2. Якщо в момент закінчення прийому пропозицій жоден учасник не зареєстрував пропозицію, Система автоматично присвоює Закупівлі статус “Закупівля не відбулася” і Замовник проводить закупівлю шляхом укладення прямого договору.
8.3. У разі, якщо всі учасники Закупівлі були дискваліфіковані, Закупівля автоматично переводиться Системою у статус “Закупівля не відбулась”.
8.4. У разі здійснення закупівель товарів, робіт і послуг без використання електронної системи закупівель, за умови, що вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень та є меншою за вартість, що встановлена в абзаці 2 Закону, Замовник обов’язково оприлюднює звіт про укладені договори в системі електронних закупівель протягом одного дня з дня укладення договору.

ІХ. Оскарження результатів закупівель

9.1 Оскарження результатів закупівлі здійснюється відповідно до діючого законодавства України, а також Регламенту Авторизованого електронного майданчика.
Процес розгляду скарги не зупиняє процес проведення закупівель та укладення договору з переможцем.
9.2. Скарга користувача системи, права та інтереси якого порушені, не врегульована п.п.7.1.-7.2. даного Положення, може бути ним передана на розгляд відповідним органам, згідно чинного законодавства України.

Х. Прикінцеві положення

10.1. Положення набирає чинності з дня його прийняття та діє у межах, які не суперечать законодавству України та Регламенту Авторизованого електронного майданчика.

Поділитися.